Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ HKI 2018-2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

–&—           Tổ: Sử - Địa – GDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

{˜

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

Môn Địa lí

Năm học : 2018-2019

I-LÝ THUYẾT

1-Khối 10 :

STT Số bài Tên bài Nội dung
1 Bài 20 Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

- Cấu trúc lớp vỏ địa lí

- khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, ‎ nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

2 Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

- khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, ‎ nghĩa của quy luật địa đới

- khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, ‎ nghĩa của quy luật địa ô, đai cao

3 Bài 22 Dân số và sự gia tăng dân số

- Dân số và tình hình phát triển dân số

- Tỉ suất sinh, tử, gia tăng tự nhiên, gia tăng cơ học

- Tính dân số gia tăng

4 Bài 23 Cơ cấu dân số

- Cơ cấu dân số theo giới, tuổi, lao động, trình độ văn hóa

- Tính tỉ số giới tính

5 Bài 24 Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

- Khái niệm, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng tới phân bố dân cư

- Khái niệm, đặc điểm, ảnh hưởng của đô thị hóa

- Tính mật độ dân số

6 Bài 26 Cơ cấu kinh tế

- Các loại nguồn lực và vai trò của chúng

- Khái niệm, các bộ phận của cơ cấu kinh tế

7 Bài 27 Vai trò đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Vai trò của nông nghiệp.

- Đặc điểm của nông nghiệp.

- Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp.

- Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

2-Khối 11:

STT Bài Tên bài Nội dung
1

Bài 6 Tiết 1

Tự nhiên Hoa Kì

- Vị trí địa lí và lãnh thổ

- Điều kiện tự nhiên

- Đánh giá điều kiện tự nhiên

2 Bài 6 Tiết 2 Dân cư và quy mô kinh tế Hoa Kì

- Gia tăng dân số

- Thành phần dân cư

- Phân bố dân cư

- Quy mô nền kinh tế

3 Bài 6 Tiết 3 Các ngành kinh tế Hoa Kì

- Ngành dịch vụ

- Ngành công nghiệp

- Ngành nông nghiệp

4 Bài 7 Tiết 1 EU- Liên minh khu vực lớn trên thế giới

- Sự ra đời và phát triển

- Mục đích, thể chế

- Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

5 Bài 7 Tiết 2 EU- Liên kết hợp tác cùng phát triển.

- Tự do lưu thông

- Đồng tiền chung Euro

- Hợp tác, liên kết sản xuất và dịch vụ

- Liên kết vùng

3- Khối 12:

STT   Số bài Tên bài
1 Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ Bài 2 Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
2 Đặc điểm chung của tự nhiên Bài 6,7 Đất nước nhiều đồi núi
Bài 8 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Bài 9, 10 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Bài 11, 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng
3 Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên Bài 14 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 15

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

II. THỰC HÀNH

- Khối 10, 11:

Kỹ năng vẽ biểu đồ và nhận xét

- Khối 12:

+ Kỹ năng nhận diện biểu đồ, nhận xét, giải thích

+ Kỹ năng đọc Atlat

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc