Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD HKI 2018-2019

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 10

                               

Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

-         Vai trò thế giới quan, phương pháp luận của triết học

-         Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm, Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình.

Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

-         Thế nào là vận động? Thế nào là phát triển? Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất và các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.

-         Thế nào là phát triển? Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất.

Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vạt, hiện tượng

-         Thế nào là mâu thuẫn? Các mặt đối lập của mâu thuẫn có sự đấu tranh và thống nhất với nhau.

-         Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

-         Chất

-         Lượng

-         Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sứ biến đổi về chất

Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

-         Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình

-         Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

-         Thế nào là nhận thức?

-         Thực tiễn là gì?

-         Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội

-         Con người là chủ thể của lịch sử

-         Con người là mục tiêu phát triển của xã hội

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 11

Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

-         Khái niệm cung, cầu

-         Mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

-         Vận dụng quan hệ cung cầu

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

-         Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa,; tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

-         Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước

-         Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần:

  • Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần
  • Các thành phần kinh tế ở nước ta
  • Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 12

Bài 1: Pháp luật và đời sống

-         Khái niệm pháp luật

-         Bản chất của pháp luật

-         Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức

-         Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Bài 2: Thực hiện pháp luật

-         Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật

-         Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

-         Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

-         Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

-         Trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

-         Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

-         Bình đẳng trong lao động

-         Bình đẳng trong kinh doanh

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

-         Bình đẳng giữa các dân tộc

-         Bình đẳng giữa các tôn giáo

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

-         Quyên bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

-         Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc