Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD KHỐI 10,11 HKII 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

–&—           Tổ: Sử - Địa – GDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Môn Giáo dục công dân

Năm học : 2017- 2018

1-Khối 10 :

STT Số bài Tên bài Nội dung
1 Bài 10 Quan niệm về đạo đức.

- Đạo đức là gì?

- Phân biệt đạo đức với pháp luật là phong tục, tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người.

- Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.

2 Bài 11 Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

- Nghĩa vụ là gì? Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam hiện nay.

- Lương tâm là gì? Làm thế nào để trở thành người có lương tâm.

- Nhân phâm, danh dự.

- Hạnh phúc là gì?

3 Bài 12 Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình.

- Tình yêu là gì? Thế nào là một tình yêu chân chính? Một số điều nên tránh trong tình yêu của nam nữ thanh niên.

- Hôn nhân là gì? Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.

- Gia đình là gì? Chức năng của gia đình.

4 Bài 13 Công dân với cộng đồng.

- Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.

- Trách nhiệm của công dân với cộng đồng: Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

5 Bài 14 Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Lòng yêu nước.

- Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.

- Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

6 Bài 15 Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại.

- Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường.

- Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số.

- Những dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa, đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo.

7 Bài 16 Tự hoàn thiện bản thân.

- Thế nào là tự nhận thức về bản thân?

- Tự hoàn thiện bản thân.

- Tự hoàn thiện bản thân như thế nào?

2-Khối 11:

STT Bài Tên bài Nội dung
1 Bài 12 Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2 Bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

- Chính sách giáo dục và đào tạo.

- Chính sách khoa học và công nghệ.

- Chính sách văn hóa.

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

3 Bài 14 Chính sách quốc phòng và an ninh.

- Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

4 Bài 15 Chính sách đối ngoại.

-Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

- Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.

- Phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại.

Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc