Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: GDCD 11

Bài 12: Chính sách bảo vệ tài nguyên và môi trường

- Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

- Vai trò và nhiệm vụ của chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

- Phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

- Phương hướng cơ bản của chính sách quốc phòng và an ninh

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh

Bài 15:  Chính sách đối ngoại

- Vai trò và nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

- Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

-  Phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc