Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT SINH 12, 11, 10, CN10

KHỐI 12:

Nội dung kiểm tra:

1. Lý thuyết: 26 câu

Phần Di truyền học

- Chương I:

+ Gen, mã di truyền, quá trình nhân đôi ADN

+ Phiên mã và dịch mã

+ Đột biến gen

+ Nhiễm sắc thể

+ Đột biến số lượng, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- Chương II:

+ Quy luật phân ly

+ Quy luật phân ly độc lập

+ Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

+ Liên kết gen và hoán vị gen

+ Di truyền liên kết với giới tính

2. Bài tập: 10 câu

- Đột biến

- Quy luật di truyền

* Phần bài tập ra ở mức vận dụng thấp (2 điểm), vận dụng cao (1 điểm)

KHỐI 11

I. Khối 11A:

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Phần A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

-    Trao đổi nước ở thực vật

-    Trao đổi khoáng và nitơ

-    Quang hợp

-    Quang hợp ở các nhóm thực vật

-    Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

II. Khối 11B:

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Phần A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

-    Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

-    Vận chuyển các chất trong cây

-    Thoát hơi nước

-    Vai trò của các nguyên tố khoáng

-    Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

-    Quang hợp ở thực vật

-    Quang hợp ở các nhóm thực vật

­­

KHỐI 10

Phần hai: Sinh học tế bào

I. Khối 10A:

Chương 1. Thành phần hóa học của tế bào

- Các nguyên tố hóa học và nước

- Cacbohydrat

- Lipit

- Protein

- Axit nucleic

Chương 2. Cấu trúc của tế bào

- Tế bào nhân sơ

- Tế bào nhân thực

- Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

II. Khối 10B:

Chương 1. Thành phần hóa học của tế bào

- Các nguyên tố hóa học và nước

- Cacbohydrat

- Lipit

- Protein

- Axit nucleic

Chương 2. Cấu trúc của tế bào

- Tế bào nhân sơ

- Tế bào nhân thực

MÔN CÔNG NGHỆ 10

1. Bài mở đầu

2. Khảo nghiệm giống cây trồng

3. Sản xuất giống cây trồng

4. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

5. Một số tính chất của đất trồng

6. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc