Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương kiểm tra 1 tiết - Lần 1 Khối 11 Tuần 8 –Học kỳ 1

Ôn tập kiến thức Từ unit 1 đến 3 ( grade 11 )

* Grammatical points:

1. Unit 1: infinitive with to and without to

2. Unit 2: Tense revision: present simple indicating past time, past simple, past progressive and past perfect

3. Unit 3: Infinitive and gerund; Passive infinitive and gerund

* Vocabulary and preposition: (unit 1 đến 3- Grade 11)

* Speaking: small talks in daily life

* Reading:

Topic :         Friendship

Personal experiences

Party

* Writing:

1. Sử dụng grammatical points đã học được nêu trên để viết lại câu.

2. Viết 1 đoạn văn hoặc 1 lá thư theo chủ đề writing đã học. 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc