Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương kiểm tra 1 tiết - Lần 1 Khối 10 Tuần 9 –Học kỳ 1

Ôn tập kiến thức Từ unit 1 đến 3 ( grade 10 )

* Grammatical points:

1. Unit 1:  The present simple , adverb of frequency , the past simple.

2. Unit 2: Wh questions , Gerund and to + infinitive

3. Unit 3: The past perfect and the past simple

* Pronunciation : unit 1 ,2, 3 - grade 10 Stress in two –syllable words , in more than three –syllable words.( words in the textbook 10 from unit 1 to unit 3)

* Vocabulary and preposition: (unit 1 đến 3- Grade 10 )

* Speaking: small talks in daily life

* Reading:

Topic :         A day in the life of …,

School talk,

People’s background

* Writing:

1. Sử dụng grammatical points đã học được nêu trên để viết lại câu.

2. Viết 1 đoạn văn theo chủ đề writing đã học hoặc điền vào biểu mẫu

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc