Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI HOC KỲ II - MÔN VẬT LÝ 11AB

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ LỚP 11 – HỌC KỲ II .  NH : 2016-2017

A- NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP :

+ Yêu cầu: Nắm vững lý thuyết để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi định tính, câu hỏi vận dụng và một số câu hỏi thực tế.

+ Biết phân tích và giải quyết các bài toán tự luận.

============================

I/ LÝ THUYẾT :  ( Theo chương trình chuẩn )

  Chương IV :           TỪ TRƯỜNG

1) Từ trường

- Nªu ®­îc tõ tr­êng tån t¹i ë ®©u vµ cã tÝnh chÊt g×.

- Nªu ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña ®­êng søc tõ cña thanh nam ch©m th¼ng, cña nam ch©m ch÷ U.

- VÏ ®­îc c¸c ®­êng søc tõ biÓu diÔn vµ nªu c¸c ®Æc ®iÓm cña ®­êng søc tõ cña dßng ®iÖn th¼ng dµi, cña èng d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua vµ cña tõ tr­êng ®Òu.

2) Lực từ. Cảm ứng từ

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa vµ nªu ®­îc ph­¬ng, chiÒu cña c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm cña tõ tr­êng. Nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o c¶m øng tõ.

- ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu.

3) Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.

- ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong tõ tr­êng g©y bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi v« h¹n.

- ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong lßng èng d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua.

+ Vận dụng: X¸c ®Þnh ®­îc ®é lín, ph­¬ng, chiÒu cña vect¬ c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong tõ tr­êng g©y bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi; trong lßng èng d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua.

4) Lực Lo-ren-xơ

- Nªu ®­îc lùc Lo-ren-x¬ lµ g× vµ viÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh lùc nµy. Tính được độ lớn lực Lo-ren-x¬

Chương V :               CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

1) Từ Thông. Cảm ứng điện từ

- ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh tõ th«ng qua mét diÖn tÝch vµ nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o tõ th«ng.

-  Nªu ®­îc c¸c c¸ch lµm biÕn ®æi tõ th«ng.

- Nêu được dòng điện Fu-cô là gì?

+ Vận dụng giải bài toán: Xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.

2) Suất điện động cảm ứng

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt Fa-ra-®©y vÒ c¶m øng ®iÖn tõ.

- Xác định được độ lớn, phương chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

+ Vận dụng giải bài toán: TÝnh ®­îc suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong tr­êng hîp tõ th«ng qua mét m¹ch biÕn ®æi ®Òu theo thêi gian trong c¸c bµi to¸n.

3) Tự cảm.

- Nªu ®­îc ®é tù c¶m lµ g× vµ ®¬n vÞ ®o ®é tù c¶m.

- Nªu ®­îc hiÖn t­îng tù c¶m lµ g×.

+ Vận dụng :TÝnh ®­îc suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m trong èng d©y khi dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c­êng ®é biÕn ®æi ®Òu theo thêi gian.

Chương VI : KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

1) Khúc xạ ánh sáng

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng vµ viÕt ®­îc hÖ thøc cña ®Þnh luËt nµy.

- Nªu ®­îc chiÕt suÊt tuyÖt ®èi, chiÕt suÊt tØ ®èi lµ g×.

- Nªu ®­îc tÝnh chÊt thuËn nghÞch cña sù truyÒn ¸nh s¸ng vµ chØ ra sù thÓ hiÖn tÝnh chÊt nµy ë ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng.

+ Vận dụng công thức tính được chiết suất của môi trường. Góc tới, góc khúc xạ trong các hệ thức của định luật khúc xạ.

2) Phản xạ toàn phần                             

- M« t¶ ®­îc hiÖn t­îng ph¶n x¹ toµn phÇn vµ nªu ®­îc ®iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t­îng nµy.

- M« t¶ ®­îc sù truyÒn ¸nh s¸ng trong c¸p quang vµ nªu ®­îc vÝ dô vÒ øng dông cña c¸p quang.

+ VËn dông ®­îc c«ng thøc tÝnh gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn trong bµi to¸n.

Chương VII :            MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG

1) Lăng kính

- Nªu ®­îc lăng kính là gì ? TÝnh chÊt cña l¨ng kÝnh lµm lÖch tia s¸ng truyÒn qua nã.

2) Thấu kính mỏng

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa ®é tô cña thÊu kÝnh vµ nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o ®é tô.

- Nªu ®­îc tiªu ®iÓm chÝnh, tiªu ®iÓm phô, tiªu diÖn, tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ g×.

- Nªu ®­îc sè phãng ®¹i cña ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh lµ g×.

- VÏ ®­îc tia lã khái thÊu kÝnh héi tô, ph©n k× vµ hÖ hai thÊu kÝnh ®ång trôc.

+ VËn dông c¸c c«ng thøc vÒ thÊu kÝnh ®Ó gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp tư luận:

 - Tính số phóng đại ảnh và các đại lượng trong công thức thấu kính (d, d’, f,.....)

 - Bài toán xác định vị trí vật - ảnh; Khoảng cách vật - ảnh; Thấu kính cố định, vật di chuyển

 - Dùng ®­îc ¶nh cña mét vËt thËt t¹o bëi thÊu kÝnh.

3) Mắt

- Nêu được sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.

- Nêu được góc trông và năng suất phân li.

- Trình bày các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.

- Nêu được sự lưu ảnh trên màng lưới, ví dụ ứng dụng hiện tượng này

+ Vận dụng: Giải được các bài tập cơ bản về các tật của mắt .

II/ BÀI TẬP TỰ LUẬN :  

1) Từ Thông. Cảm ứng điện từ

+ ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh tõ th«ng..

+ Vận dụng giải bài toán: Xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.

+ Vận dụng giải bài toán: TÝnh ®­îc suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong tr­êng hîp tõ th«ng qua mét m¹ch biÕn ®æi ®Òu theo thêi gian trong c¸c bµi to¸n.

2) Thấu kính mỏng

- Tính số phóng đại ảnh và các đại lượng trong công thức thấu kính (d, d’, f,.....)

 - Bài toán xác định vị trí vật - ảnh; Khoảng cách vật - ảnh; Thấu kính cố định, vật di chuyển

 - Dùng ®­îc ¶nh cña mét vËt thËt t¹o bëi thÊu kÝnh.

B- CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ II :

1) Phần trắc nghiệm :  (7 điểm)  = 28 câu

2) Tự luận (3đ) : Gồm 2 bài toán

- Bài toán về thấu kính ( 1 thấu kính) - vẽ hình         

- Bài toán về cảm ứng điện từ.                                   

 

***************************************************************

Chúc các em siêng năng ôn tập để có kết quả tốt!

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc