Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

KHUNG MA TRẬN THI HỌC KỲ II - VẬT LÝ 10

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Môn: Vật lí lớp 10 – Năm học 2018- 2019

(Thời gian: 45 phút, 28 câu trắc nghiệm, 2 bài tập tự luận)

A. Phần trắc nghiệm:

Tên Chủ đề

Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng Cộng

Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn
1) Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng

Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật

Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm    
1 câu 1 câu 1 câu    
2) Công và công suất Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.

Vận dụng được các công thức

và P =.

   
1 câu        

3) Động năng, thế năng, cơ năng

Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng.

Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này.

Nêu được đơn vị đo thế năng.

Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.

Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được biểu thức của cơ năng

Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.

Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật

 

 

 

 
2 câu 2 câu
Tổng số 7 câu 1 câu +TỰ LUẬN 8 câu
Chủ đề 2: Chất khí
1) Thuyết động học phân tử.

Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.

Vận dụng được thuyết động học phân tử để giải thích đặc điểm về hình dạng, thể tích của các chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.  
1 câu    

2) Ba định luật chất khí

Phát biểu được định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, Sac lơ

Nêu được quá trình đẳng nhiệt là gì và phát biểu được định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.

Vẽ được đường đẳng nhiệt trên hệ trục tọa độ (p, V).

Vận dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt giải bài tập

Vẽ được đường đẳng tích trong hệ toạ độ (p, T).

Vận dụng định luật Sac-lơ giải bài tập

 
Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì. Nêu được quá trình đẳng tích gì và phát biểu được định luật Sác-lơ.  
1 câu 2 câu TỰ LUẬN  
3) Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.

Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng = hằng số.

Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Vẽ được đường đẳng áp trong hệ toạ độ (V, T).

 
Tổng số 4 câu TỰ LUẬN 4 câu
Chủ đề 3: Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể
1) Chất rắn Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng    
1 câu    
2)Biến dạng cơ của vật rắn

Phân biệt được biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo

Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Húc đối với biến dạng của vật rắn

   
1 câu    

3) Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Viết được các công thức nở dài và nở khối. Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời sống và kĩ thuật Vận dụng được công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải các bài tập đơn giản  
  1 câu 1 câu 1 câu  
4) Hiện tượng căng mặt ngoài của chất lỏng. Hiện tượng dính ướt, không đính ướt, mao dẫn

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt

Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn

Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống và kỹ thuật

Vận dụng công thức lực căng mặt ngoài để giải bài tập đơn giản

 
1 câu 2 câu 1 câu    
5)Sự chuyển thể các chất

Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = lm.

Viết được công thức tính nhiệt hoá hơi Q = Lm.

Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của phân tử.

Vận dụng được công thức Q = lm, để giải các bài tập đơn giản

Vận dụng được công thức Q = Lm để giải các bài tập đơn giản.

   
  1 câu   1 câu    
Tổng số 7 câu 4 câu 11 câu
Chủ đề 4: Cơ sở của nhiệt động lực học
1) Nội năng và sự biến thiên nội năng

Nêu được có lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng.

Nêu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng.

Vận dụng được mối quan hệ giữa nội năng với nhiệt độ và thể tích để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan  
  1 câu 2 câu  
2) Các nguyên lý của nhiệt động lực học

Phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học       DU = A + Q.

Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.

Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học

   
1 câu 1 câu  
  3 câu 2 câu 5 câu
Tổng số 21 câu 7 câu 28 câu
               

B. Phần tự luận:

Bài 1: Cơ năng và định luật bào toàn cơ năng, định lý động năng hoặc công của lực không thế ( 1,5 điểm)

Ra đề chuyển động vật ném hoặc rơi theo phương thẳng đứng

Bài 2: Chất khí – Các định luật chất khí và phương trình trạng thái khí lý tưởng ( 1,5 điểm)

Mỗi bài gồm 2 câu hỏi nhỏ, câu A 1 điểm, Câu b (Khó) 0,5 điểm

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc