Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

khung ma trận kt 1 tiết - chương hạt nhân- vật lý 12A

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12NC NĂM HỌC 2018-2019

CHƯƠNG :VẬT LÝ HẠT NHÂN

Tên Chủ đề

Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng Cộng

Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Chủ đề 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (14 tiết)

1. Cấu tạo hạt nhân - Độ hụt khối.

(2 tiết) = 11,8%)

 

-Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.

- Nêu được độ hụt khối của hạt nhân là gì và viết được công thức tính độ hụt khối.

- Nêu được năng lượng liên kết hạt nhân là gì và viết được công thức tính năng lượng liên kết của hạt nhân.

- Nêu được năng lượng liên kết riêng là gì và công thức tính năng lượng liên kết riêng.

[3 Câu]

-Biết được sự bền vững của hạt nhân nguyên tử dựa vào năng lượng liên kết riêng.

[2Câu]

-Tính được độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân

So sánh độ bền vững của các hạt nhân nguyên tử.

[4 Câu]

 

[9câu]

2.Phóng xạ (2 tiết) = 11,8%)

 

- Nêu được hiện tượng phóng xạ là gì.

- Nêu được thành phần và bản chất của các tia phóng xạ.

- Phát biểu được định luật phóng xạ và viết được hệ thức của định luật này.

- Nêu được độ phóng xạ là gì và viết được công thức tính độ phóng xạ.

- Nêu được ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.

[4 Câu]

- Biết được bản chất và tính chất của các tia phóng xạ và sự nguy hiểm của tia phóng xạ.

-Vận dụng được định luật phóng xạ để giải các bài tập.

- Vận dụng công thức định luật phóng xạ để giải bài toán liên quan đến lượng chất phóng xạ.

-Vận dụng định luật phóng xạ giải bài toàn về phần trăm lượng chất bị phân rã hay còn lại sau thời gian t.

KHÔNG RA ĐỘ PHÓNG XẠ

[ 4 Câu]

-Vận dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và bảo toàn động lượng để giải bài toán về phản ứng hạt nhân và phóng xạ.

[2Câu]

[10 câu]

3.Phản ứng hạt nhân (2 tiết) = 11,8%)

- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì.

- Phát biểu được định luật bảo toàn số khối, bảo toàn điện tích, bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.

[3 Câu]

-Ứng dụng của năng lượng phản ứng hạt nhân trong thực tế và phát triển nó theo hướng tích cực.

-Viết được phương trình phản ứng hạt nhân và tính được năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân.

[3 Câu]

Bài toán nâng cao liên quan đến năng lượng tỏa ra, thu vào trong phản ứng hạt nhân.

Vận dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và bảo toàn động lượng để giải bài toán về phản ứng hạt nhân.

Liên hệ   giữa định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần.

[ 3 Câu]

 

[9 câu]

4.Phản ứng phân hạch

(2 tiết) = 11,8%)

- Nêu được phản ứng phân hạch là gì và viết được một phương trình ví dụ về phản ứng này.

- Nêu được phản ứng dây chuyền là gì và các điều kiện để phản ứng này xảy ra.

- Nêu được các bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân.

[3 Câu]

Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch.

[1 Câu]

Vân dụng tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân vào phản ứng phân hạch.

[2 Câu]

 

[6 câu]

5. Phản ứng nhiệt hạch.

(1 tiết) = 5,9%

- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì và điều kiện để phản ứng này xảy ra .

- Nêu được những ưu điểm của năng lượng do phản ứng nhiệt hạch toả ra.

[1 Câu]

Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch.

[1 Câu]

   

[2 câu]

             

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc