Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận THI HKI - VẬT LÝ - lớp 12 - 2018-2019

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THI HỌC KỲ I LỚP 12 (thời gian kiểm tra 50 phút)

Phạm vi kiểm tra: thi học kì I theo chương trình Cơ bản.

Tên Chủ đề

Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng Cộng  

Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

 
Chủ đề 1: Dao động cơ (11 tiết)  

1. Dao động điều hòa

(2 tiết)

Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì. Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa trong một số trường hợp đơn giãn. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa ở mức độ cao hơn.    
Số câu [1 câu]

[2 câu]

[1 câu]

[4 câu]

 

2. Con lắc lò xo

(1 tiết)

Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hòa của con lắc lò xo.

- Biết cách chọn hệ trục tọa độ, chỉ ra được các lực tác dụng lên vật.

- Vận dụng tính được chu kì dao động và các đại lượng trong các công thức của con lắc lò xo.

Giải được những bài toán về dao động của con lắc lò xo nằm ngang và treo thẳng đứng:

- Biết cách lập phương trình dao động chứng minh dao động của con lắc lò xo là một dao động điều hòa.

- Xét các yếu tố ảnh hưởng đến chu kì dao động của con lắc lò xo.- Liên hệ bài toán với thực tiễn

   

Số câu

TN

[1 câu]  

1 câu

[2 câu]

 

3. Con lắc đơn

(1 tiết)

 

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hòa của con lắc đơn.

- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

- Biết cách chọn hệ trục tọa độ, chỉ ra được các lực tác dụng lên vật.

- Vận dụng tính chu kì dao động và các đại lượng trong các công thức của con lắc đơn.

Giải được những bài toán về dao động của con lắc đơn

- Biết cách lập phương trình dao động chứng minh dao động của con lắc đơn là một dao động điều hòa.

   

Số câu

TN

[1 câu]

[1 câu]

[2 câu]

 

4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

(1 tiết)

Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.

- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.

Vận dụng tính toán đơn giản      

Số câu

TN

[1 câu]

[1 câu]

[2 câu]

5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen.

(1 tiết)

 

Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương dao động.

- Biểu diễn được dao động điều hòa bằng vectơ quay.

- Vận dụng tính được các đại lượng trong các công thức và phương trình của dao động tổng hợp và hai dao động thành phần.

Giải được các bài toán về tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương dao động:

- Viết được phương trình của dao động tổng hợp.

- Xét các trường hợp dao động cùng pha, ngược pha và vuông pha.

   

Số câu

TN

[1 câu]

[1 câu]

[2 câu]

 

6. Xác định được chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.

(2 tiết)

   

- Biết cách sử dụng các dụng cụ và bố trí thí nghiệm.

- Biết cách tiến hành thí nghiệm.

Biết tính toán các số liệu thu được để đưa ra kết quả thí nghiệm.    

Số câu

TN

   

[1 câu] (1/3 điểm)

10/3%

[1 câu]

 

Số câu (điểm)

[5 câu] (1,25 điểm)

[8 câu] (2 điểm)

13 câu  
Chủ đề 2: Sóng cơ và sóng âm (10 tiết)  

1. Sóng cơ

(2 tiết)

Nêu được được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang là gì.

- Nêu được ví dụ về sóng dọc và sóng ngang.

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

- Viết được phương trình sóng.

- Tính các đại lượng đặc trưng của sóng

     

Số câu

TN

[2 câu] [2 câu]

[4 câu]

 

2. Sự giao thoa

(1 tiết)

 

Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

- Giải thích sơ lược hiện tượng giao thoa sóng mặt nước.

- Biết dựa vào công thức để tính bước sóng, số lượng các cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa.

Giải được các bài toán về giao thoa:

- Biết cách tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ để tính vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa, năng lượng sóng.

   

Số câu (điểm)

Tỉ lệ %

TN

   

[1 câu]

[1 câu]

[2 câu]

 

3. Sóng dừng

(1 tiết)

 

Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.

- Vận dụng tính được bước sóng hoặc tốc độ truyền sóng bằng phương pháp sóng dừng.

Giải được các bài toán về sóng dừng.

- Bài toán xác định số nút, bụng sóng, tính chu kì, tần số, năng lượng sóng.

   

Số câu

TN

 

[1 câu]

[2 câu]

[3 câu]

 

4. Đặc trưng vật lí, sinh lí của âm

(1 tiết)

Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các họa âm).

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản và các họa âm.

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) của âm.

- Nêu được ví dụ để minh họa cho khái niệm âm sắc.

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng

Giải được các bài tập liên quan đến cường độ âm và mức cường độ âm

     
Số câu

TN

[1 câu]

  [1 câu]

[2 câu]

 

Số câu(số điểm)

Tỉ lệ ( %)

[4 câu]

[7 câu]

[11 câu]

 
Chủ đề III: Dòng điện xoay chiều (14 tiết)        

1. Đại cương về dòng điện xoay chiều

(1 tiết)

  - Phát biểu được định nghĩa và viết công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp.

- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời.

     

Số câu

TN

[1 câu]

   

[1 câu]

 

2. Các mạch điện xoay chiểu.

(3 tiết)

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

(3 tiết)

 

- Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).

- Nêu được những đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

- Vẽ được giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.

- Viết các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

- Biết cách tính các đại lượng trong công thức của định luật Ôm cho mạch điện RLC nối tiếp có xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

Giải được các bài tập đối với đoạn mạch RLC nối tiếp:

- Biết cách lập biểu thức của cường độ dòng điện tức thời hoặc điện áp tức thời cho mạch RLC nối tiếp.

- Bài toán về cộng hưởng điện.

- Giải một số bài toán về cực trị trên đoạn mạch xoay chiều

   

Số câu

TN

[2 câu]

[3 câu]

[2 câu]

[7 câu]

 

3. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

(2 tiết)

 

- Viết được công thức tính công suất điện và công thức tính hệ số công suất của mạch RLC nối tiếp.

- Nêu lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.

Biết cách tính các đại lượng trong công thức tính công suất điện.

Giải được các bài tập đối với đoạn mạch RLC nối tiếp:

- Bài toán công suất.

- Bài toán liên hệ thực tiễn.

   

Số câu

TN

[2 câu]

[1 câu]

[1 câu]

[4 câu]

 

4. Máy biến áp

(1 tiết)

Cấu tạo và hoạt động của máy biến áp, sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện trong máy biến áp.

Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa

  - Biết cách tính các đại lượng trong các công thức của máy biến áp.    

Số câu

TN

[1 câu]  

[1 câu]

[2 câu]

 

5. Máy phát điện xoay chiều

(1 tiết)

Cấu tạo máy phát điện xoay chiều Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều Xác định tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều tạo ra.      

Số câu

TN

[1 câu]

[1 câu]  

[2câu]

 

6. Động cơ không đồng bộ ba pha

(1 tiết)

  Giải thích được nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha        

Số câu(

[7 câu] (

[9 câu]

[16câu]  

TS số câu (điểm)

Tỉ lệ %

[16 câu] (4,0 điểm)

40%

[24 câu] (6,0 điểm)

60%

[40 câu]

(10 điểm)

100 %

 
                                                     

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc