Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn toán GT 12A tuần 10

https://drive.google.com/file/d/15iRGgnsiM6UzosC5Rx0NTqIP7s5wv6lw/view?usp=sharing

Ma trận KT 15 và 45 phút môn toán GT 12A tuần 10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO- TUẦN10.- HK I-NĂM 2018-2019

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Câu 1

4,0

     

4,0

Viết phương trình tiếp tuyến vơi đồ thi tại một điểm  

Câu 2

3,0

   

3,0

Tìm tham số m để một đường thẳng cắt đồ thị hàm số    

Câu 3

3,0

  3,0
  4,0 3,0 3,0   10,0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT chương I   MÔN: GIẢI TÍCH 12A

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Nắm vững mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp 1 của nó.

- Biết xét tính đơn điệu của hàm số

- Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn đệu.

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

 

3 câu TN

(12%)

2.Cực trị của hàm số

- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.

- Biết các điều kiện đủ để hàm số có cực trị.

-Tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị, không có cực trị.

- Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

TN

Câu 4

Câu 5

 

Câu 6

3 câu TN

(12%)

3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

-Biết được khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tâp hợp số.

-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn.

-Tìm điều kiện để hàm số đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhât

TN

Câu 7

Câu 8

Câu 9

 

3 câu TN

(12%)

4.Đường tiệm cận

- Khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

 

Câu 10

Câu 11

Câu 12

 

3 câu TN

(12%)

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

- Nhận dạng đồ thị hàm số bậc 3, bậc bốn trùng phương ,phân thức hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất.

- Vận dụng đồ thị để giải các bài toán liên quan.

 

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 19

Câu 20

Câu 22

Câu 17

Câu 21

Câu 23

Câu 24

Câu 18

Câu 25

13 câu TN

(52%)

Cộng  

7 TN

28%

8 TN

32%

7 TN

28%

3TN

12%

25 TN

10,0 điểm

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn toán GT 11A

https://drive.google.com/file/d/10PSEYm_B0VKNBGHYTXV3C0IODKp_7pao/view?usp=sharing

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn toán GT 12B

https://drive.google.com/file/d/1FObsxMoyMbzU2aESxugHDAxaaGGZsBkL/view?usp=sharing

Ma trận KT 15 và 45 phút môn toán GT 11A và 12B

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút CHƯƠNG I :Năm học 2018-2019

MÔN: ĐS KHỐI 11A

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
PTLG Cơ bản

Câu 1

4 đ

     

PTLG đơn giản  

Câu 2

4 đ

   

4 đ

Xeùt tính chaün leû hoaëc tìm GTLN, GTNN cuûa haøm soá    

Câu 3

1 đ

Câu 3

1 đ

2

Tổng

4 đ

4 đ

1 đ

10 đ

**********************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 CƠ BẢN- TUẦN ........- HK I-NĂM 2018-2019

 

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số

Câu 1

 3,0

     

3,0

Tìm giá trị lớn nhất , giá tri nhỏ nhất  

Câu 2

 4,0

   

4,0

Tìm cực trị của hàm số có chứa căn bậc 2    

Câu 3

3,0

  3,0
  3,0 4,0 3,0   10,0

 ***********************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11A

CHƯƠNG 1 - LƯỢNG GIÁC – NH 2018 - 2019

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Hàm số lượng giác

- Biết tìm tập xác định của hàm số lượng giác.

TN Câu 1 Câu 2    

8 câu TN

(32,94%)

- Biết cách xác định tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác. TN   Câu 3 Câu 4 Câu 5  
- Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác. TN   Câu 6 Câu 7 Câu 8
    2 3 2 1  

2. Phương trình lượng giác cơ bản

- Nắm được điều kiện của m để phương trình ; có nghiệm.

TN   Câu 9    

4 câu TN

(16,47%)

1TL

(10%)

- Biết cách giải phương trình lượng giác cơ bản (đưa về số đo độ). TN Câu 10      
- Biết cách giải phương trình lượng giác cơ bản (số đo radian).

TN

TL

Câu 11

Câu 18

     
- Giải phương trình lượng giác cơ bản trong khoảng, đoạn cho trước       Câu 12  
    2 1 1 0  

3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

- Biết cách giải phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác, giải pt .

TN

TL

Câu 13

Câu 15

Câu 19

   

3 câu TN

(12,35%)

1 TL

(10%)

- Phương trình đưa về phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.      

Câu 14

 
    1 2 1    

4. Phương trình lượng giác khác

- Dùng công thức hạ bậc đưa về phương trình lượng giác thường gặp.

- Biến đổi đưa về phương trình tích.

- Sử dụng các công thức lượng giác để đưa về phương trình lượng giác cơ bản.

TN

TL

   

Câu 16

Câu 17

Câu 20

2 câu TN

(8,23%)

1 TL

(10%)

    0 0 2 1  
Cộng  

5 TN

20,59%

1TL

1,0 điểm

(10%)

5 TN

20,59%

1TL

1,0 điểm

(10%)

6TN

24,71%

 

1TN

4,12%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

**************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 :

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

                                                            GIẢI TÍCH 12B NĂM HỌC: 2018-2019

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Nắm vững mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp 1 của nó.

- Biết xét tính đơn điệu của hàm số

- Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn đệu.

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

6 câu TN

(23,5%)

2.Cực trị của hàm số

- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.

- Biết các điều kiện đủ để hàm số có cực trị.

-Tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị, không có cực trị.

- Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

TN

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

5 câu TN

(17,6%)

3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

-Biết được khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tâp hợp số.

-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn.

-Tìm điều kiện để hàm số đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhât

TN

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

 

4 câu TN

(17,6%)

4.Đường tiệm cận

- Khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

 

Câu 16

Câu 17

  Câu 18  

3 câu TN

(11,8%)

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số  bậc 3, bậc bốn trùng phương ,phân thức hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất.

- Vận dụng đồ thị để giải các bài toán liên quan.

   

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

7 câu TN

(29,5%)

Cộng  

7 TN

28%

8 TN

32%

7 TN

28%

3TN

12%

 

 

25 TN

10,0 điểm

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc