Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 và 45 phút ĐS 11B; GT 12B

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚTCHƯƠNG 4

Giải tích11 cơ bản – HK2   Năm học 2017 – 2018

 

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL

Tìm giới hạn

 hàm số

Câu 1

2,0

Câu 1

1,0

    3,0
  Xét sự liên tục của hàm số

Câu 2

3,0

Câu 2

2,0

   

5,0

   Chứng tỏ pt có nghiệm  

Câu 3

1,0

Câu 3

    1,0

 

2,0

Tổng

5,0

4,0

1,0

1,0

10,0

*******************************************************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 11B

CHƯƠNG III GIỚI HẠN NĂM HỌC 2017-2018

 

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Giới hạn của dãy số

- Tính giới hạn dãy số dạng đa thức

TN

Câu 1

     

5 câu TN

(32,94%)

- Tính giới hạn dãy số dạng phân thức hữu tỉ, dạng phân thức có chứa lũy thừa TN

  Câu 2

Câu 3  

Câu 4

- Tính giới hạn dãy số dạng TN     Câu 5  
    2 2 1 0  

2. Giới hạn của hàm số

- Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

TN Câu 6      

9 câu TN

(16,47%)

1TL

(20%)

- Giới hạn vô cực của hàm số tại một điểm TN Câu 7

Câu 8

Câu 9

   
- Giới hạn vô cực của hàm số tại vô cực

TN

Câu 10 Câu 11    
- Các dạng vô định: , , 

TL

Câu 18a

Câu 13

Câu 18b

Câu 12

Câu 14

 
    4 5 3 1  

3. Hàm số liên tục

 

- Hàm số liên tục tại một điểm.

TN

TL

 

Câu 15

 

  Câu 19

2 câu TN

(12,35%)

1 TL

(10%)

- Hàm số liên tục tại trên một khoảng.    

Câu 16

   
    0 2 0 1  

4. Sự tồn tại nghiệm của phương trình

vận dụng nội dung định lí 3 về sự tồn tại nghiệm của phương trình.

TN

 

   

Câu 17

 

1 câu TN

(8,23%)

    0 0 1 0  
Cộng  

5 TN

20,58%

1TL

1,0 điểm

(10%)

7 TN

28,82%

1,0 điểm

(10%)

4TN

16,47%

1TL

 

1TN

4,13%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 điểm (30%)

************************************************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 01 TIẾT 12B LẦN 04

CHƯƠNG III:  TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao
Nguyên hàm-PP tính nguyên hàm 2 câu   1 câu   1 câu       4 câu  
  0,8đ   0,4đ   0,4đ       1,6đ
Tính chất tích phân 2 câu   1 câu   1 câu       4 câu  
  0,8đ   0,4đ   0,4đ       1,6đ
Phương pháp đổi biến số 2 câu

0,8đ

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

    4 câu

1,6đ

Phương pháp từng phần 2 câu

0,8đ

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

    4 câu

1,6đ

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong và trục hoành 1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

    1 câu

0,4đ

3 câu

1,2đ

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong    

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

3 câu

1,2đ

Thể tích khối tròn xoay        

1 câu

0,4đ

2 câu

0,8đ

3 câu

1,2đ

4 9 câu   6 câu   6 câu   4 câu   25câu  
  3,6đ   2,4đ   2,4đ   1,6đ  

10.0đ

Đề cương ôn tập môn toán ĐS 10A Chương IV

https://drive.google.com/file/d/1bdaKVmu68QGJttXOo_XGsgJ5tMF8SvV-/view?usp=sharing

Đề cương ôn tập môn toán GT 11A Chương III

https://drive.google.com/file/d/18vLKgF3w_e3nzbEktrnpoyMQJTy0U6r1/view?usp=sharing

Ma trận KT 45 phút môn toán ĐS 10A và 11A.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1_HKII _ LỚP 10

ĐẠI SỐ _ CHƯƠNG  IV _  NH 2017 - 2018

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Bất đẳng thức

- Tính chất bất đẳng thức

- GTLN-GTNN của bất đẳng thức .

TN Câu 1      

   2  câu TN

(8,24%)

    Câu 2  
  1   1 0

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

- Bất phương trình .

- Hệ bất phương trình  .

TN Câu 3 Câu 4    

3 câu TN

(12,35%)

  Câu 5    
  1 2   0

3. Dấu nhị thức

- Xét dấu nhị thức 

- Bất phương trình

TN Câu 6      

2  câu TN

(8,24%)

1 TL

(10%)

  Câu 7    
TL   Câu 18    
  1 1 1 0

4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Xác định miền nghiệm của BPT bậc nhất hai ẩn

TN Câu 8      

1 câu TN

(4,12%)

  1 0 0 0 1

5. Dấu tam thức và bất phương trình bậc hai

- Dấu tam thức bậc hai

- BPT bậc hai

- Ứng dụng định lý Viet

- Hệ bất phương trình

TN Câu 9   Câu 10  

5 câu TN

(20,60%)

1 TL

(10%)

  Câu 11    
  Câu 12    
    Câu 13  
TL       Câu 20
  1 3   2

6. Một số bất phương trình quy bậc hai

- Giải phương trình

- Giải bất  phương trình

TN

 

Câu 14      

4 câu TN

(16,47%)

1TL

(10%)

  Câu 15    
  Câu 16    
  Câu 17    
TL     Câu 19  
  0 1 2 0
Cộng  

6 TN

24,71%

8 TN

32,94%

1TL

1,0 điểm

(10%)

3 TN

12,35%

1TL

1,0 điểm

(10%)

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

*******************************************************************************************************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11A. Năm học 2017-2018

CHƯƠNG III: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

 

Chủ đề

Chuẩn KTKN

 

Hình thức

 

Cấp độ tư duy Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1. Phương pháp quy nạp toán học

- Biết chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) đúng, " nÎN*, bằng phương pháp qui nạp Toán học

TL Câu 18      

1 TL

(10%)

2. Dãy số

- Các cách cho dãy số, công thức về số hạng tổng quát của dãy số

- Dãy số tăng, dãy số giảm

- Dãy số bị chặn

TN

 

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5  

5 TN

(20,58%)

3. Cấp số cộng

- Xác định, chứng minh một dãy số là cấp số cộng

- Tính các yếu tố u1; d; un; n; Sn của cấp số cộng

- Tìm điều kiện để một dãy số là cấp số cộng

- Tìm các số hạng của một cấp số cộng

TN

 

 

Câu 6

Câu 7

Câu 8 Câu 9

Câu 10 Câu 11

6 TN (24,71%)

1TL

(10%)

TL  

Câu 19

   

4. Cấp số nhân

- Xác định, chứng minh một dãy số là cấp số nhân

- Tính các yếu tố u1; d; un; n; Sn của cấp số nhân

- Tìm điều kiện để một dãy số là cấp số nhân

- Tìm các số hạng của một cấp số nhân

TN

 

Câu 12

Câu 13

Câu 14 Câu 15

Câu 16 Câu 17

6 TN (24,71%)

1TL

(10%)

TL     Câu 20  
Cộng  

5 TN

(20,59%)

1TL

(10%)

7 TN

(28,82%)

1TL

(10%)

3 TN

(12,35%)

1TL

(10%)

2 TN

(8,24%)

17 TN (70%)

3TL

(30%)

            

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc