Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn toán GT K12 chương III

https://drive.google.com/file/d/1ThF39vbkgcINAWAtnjmXT06TAnlYGw3A/view?usp=sharing

Đề cương ôn tập KT HKI môn Toán K12

https://drive.google.com/file/d/1ZzJPuuJimYyqd1LPFly6TIcIXd0bPGkl/view?usp=sharing

Ma trận KT 15 và 45 phút môn toán GT K12 chương III

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2019 – 2020

MŨ -LOGARIT

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Phương trình mũ

Câu 1

2,0

Câu 1

1,0

   

3,0

Phương trình logarit

 

Câu 2

3,0

Câu 2

1,0

 

4,0

Bất phương trình mũ-logarit

   

Câu 3

2,0

Câu 3

1,0

3,0

TỔNG 2,0 4,0 3.0 1.0 10,0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT chương III   MÔN: GIẢI TÍCH 12

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng

1.Lũy thừa

Ap dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mủ thực để giải toán.

Công thức lãi kép.

NB TH VDT VDC

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

   

3 câu TN

(12%)

  2 1      

2.Logarit

Nắm được định nghĩa, quy tắc tính lôgarit và công thức đổi cơ số

Vận dụng kiến thức lôgarit để giải toán

TN

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

 

4 câu TN

(16%)

)

  2 1 1  

3.Hàm số mũ-logarit

Nắm vững định nghĩa, công thức đạo hàm, tính chất của hàm số mũ và lôgarit, vẽ đồ thị và tính chất hàm số mũ và hàm số lôgarit.

TN

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

 

6 câu TN

(16%)

  2 1 1  

4.Phương trình mũ-logarit

Giải thành thạo các phương trình mũ và lôgarit cơ bản, các phương pháp thường dùng.

TN

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

8 câu TN

(32%)

  2 3 2 1

5.Bất Phương trình mũ-logarit

Giải thành thạo các bất phương trình mũ và lôgarit cơ bản, các phương pháp thường dùng.

TN

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

6 câu TN

(24%)

  1 3 1 1  
Cộng  

9 TN

36%

9 TN

(36%)

 

5 TN

(20%)

 

2TN

(8%)

 

25 TN

10,0 điểm

(100%)

 

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc